22569

***מארינס LED 75W

וחב: 61.5 ס"מ
אורך: 66 ס"מ
גובה: 15 ס"מ

LED/75W 3000K
Color
Black
White